ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 文化スポーツ部 > 国際政策課 > Maghanda para sa sakuna / 災害に備える

本文

Maghanda para sa sakuna / 災害に備える

ページID:0062064 更新日:2022年3月3日更新 印刷ページ表示

Mga malalaking likas na sakuna na naganap kamakailan sa Koriyama City

Nagkakaroon ng mga lindol at pinsalang dulot ng baha tulad ng Tohoku Earthquake noong Marso 2011 at ang kasama nitong Fukushima Nuclear Disaster, at Typhoon no. 19 (Bagyong Hagibis) na naganap noong 2019.

Kapag may naganap na likas na sakuna

  • Maaaring hindi ninyo magamit ang telepono at internet.
  • May mga pagkakataong hindi umaandar ang mga tren o bus.
  • May mga pagkakataong hindi madaraanan ang mga kalsada.
  • May mga pagkakataong hindi gumagana ang kuryente, gas, o tubig.
  • Maaaring hindi kayo makapamili.
  • May mga pagkakataong isinasara ang mga paaralan, atbp. upang maging evacuation shelter.

Maghanda para sa mga likas na sakuna

Mahalagang ugaliin ninyong paghandaan ang mga likas na sakuna upang mailigtas ninyo ang inyong buhay mula sa mga ito.

Ang Koriyama City ay lumikha ng video para sa pag-iwas sa sakuna at handbook para sa pag-iwas sa sakuna sa maraming wika.

Video para sa pag-iwas sa sakuna

Maaari ninyong matutunan ang tungkol sa paraan ng paghahanap ng impormasyon sa sakuna, evacuation shelters, mga paghahanda, atbp.

Madaling wikang Hapon​<外部リンク>

Wikang Ingles<外部リンク>

Wikang Vietnamese<外部リンク>

Handbook para sa Pag-iwas sa Sakuna (sa Iba-ibang Wika)

Nakasulat rito ang mga dapat gawin kapag may likas na sakuna. Mangyaring basahin ito nang mabuti upang maprotektahan ninyo ang inyong buhay.

Online Version (Simpleng Hapones, Ingles, Intsik, Vietnamese, Koreano)​

Ipinamamahagi ito ng Koriyama City International Policy Division.​

【Para sa mga katanungan】

Koriyama City International Policy Division

1-23-7 Asahi, Koriyama City, Fukushima Prefecture 963-8601

Numero ng telepono: 024-924-3711

Impormasyon sa pag-iwas sa sakuna ng Koriyama City

Sa Koriyama City, ang impormasyon sa sakuna ay ipinaaalam sa iba’t ibang paraan tulad ng sa website, email newsletter, Facebook, at twitter.

Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang website ng Koriyama City.<外部リンク>

【Para sa mga katanungan】

Koriyama City Disaster Prevention and Crisis Management Division

1-23-7 Asahi, Koriyama City, Fukushima Prefecture 963-8601

Numero ng telepono: 024-924-2161

Safety Tips

Ito ay app kung saan makakatanggap kayo ng impormasyon sa 14 na wika kapag may sakuna.

Maaari kayong makatanggap ng impormasyon tulad ng maagang babala ng emerhensiyang lindol, babala ng tsunami, maagang babala ng pagputok ng bulkan, at advisory sa paglikas.

​Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang website ng Japan Tourism Agency.<外部リンク>